1. stupeň

foto
Systém výuky
Děti pracují vě věkově smíšených třídách (1.–3. ročník a 4.–5. ročník), čímž se podporuje jejich vzájemné učení, pomoc a spolupráce. Děti se většinu času věnují samostatné práci, popřípadě individuálně řízené činnosti. Práce se označuje jako volná nebo svobodná, protože dítě si může samo volit:

 • CO = jaký materiál si vybere, na čem bude pracovat a o čem chce získat informace
 • KDE = místo, kde bude ve třídě pracovat
 • KDY = nepracuje na povel či podle zvonění, ale motivuje ho jeho zájem a pozornost (každé dítě je na určité téma „naladěno“ v jinou dobu)
 • S KÝM = může pracovat samo, ve dvojici nebo ve skupině

Míra svobody dítěte je závislá na jeho individuální míře zodpovědnosti. Nějakou činnost si ale vždy zvolit musí. Ve výuce dítě postupuje podle svých možností.

Den ve třídě
Den začíná v 8.00 společným setkáním na komunitním kruhu. Po přivítání se čte kalendář, zpívá a povídá o aktuálních tématech (nový projekt, příběh, státní svátek nebo jiný významný den apod.). Poté děti pokračují v práci z předchozího dne, začínají novou práci nebo opravují zkontrolované sešity a pracovní listy.
V průběhu celého vyučování učitelky podle potřeb dětí individuálně nebo skupinově prezentují pomůcky.
Individualizovaná práce dětí probíhá dle rozvrhu do 12.00 (příp. 12.30) hodin., poté následuje oběd a půlhodinový pobyt venku nebo relaxace ve třídě.
Na obědovou pauzu navazuje do 15.00 hodin odpolední Montessori klub, v rámci kterého jsou pro děti přichystané další aktivity (experimenty, čtenářská dílna, anglická konverzace s rodilým mluvčím, výtvarné aktivity, péče o rostliny a zvířátka ve třídě, práce na zahrádce).

Některá specifika vyučování
Metoda psaní a čtení
Preferujeme psaní psacím písmem, protože se vzhledem k plynulému pohybu ruky při psaní zdá být přirozenější a vhodnější. Ruka ale musí být na plynulý pohyb připravená (špetkový úchop; lehkost ruky a uvolněný pohyb zápěstí; správné držení a používání tužky).
Psaní a práce s písmeny a jejich pojmenovávání je přípravou pro čtení. Dítě čte nejprve jednotlivé hlásky, později i s porozuměním slova. Po práci s pomůckami ke čtení a psaní čtou děti knihy dle svého výběru a píší vlastní texty.

Kosmická výchova
Jde o specifické pojetí způsobu vyučování, které není rozděleno do jednotlivých předmětů, ale vychází ze společného tematického celku. V rámci projektů děti pracují s informacemi z jednotlivých oborů ve vzájemných souvislostech, třídí informace, pracují se symboly a přesným pojmenováním.

Výtvarná výchova, praktické činnosti
Tematicky navazuje na kosmickou výchovu (příběhy, projekty, témata) nebo aktuální dění – návštěva divadla, přečtená kniha, svátky a významné dny, roční období.

Hudební výchova
Probíhá jako společná i individuální práce, součástí je hudební nauka, poslech hudby, koncerty dětí.
Snažíme se o spojení zpěvu, hry na hudební nástroje a pohybu. Děti mají k dispozici velké množství pomůcek – zvonky, zvukové hranoly, hudební nástroje, karty, notové osnovy…

Tělesná výchova
Je zaměřena na nesoutěžní aktivity – pohybové hry, protažení a rozcvičení těla, seznámení s nářadím a náčiním, překážkové dráhy, psychomotorická cvičení, jógové pozice. Probíhá převážně v tělocvičně, za příznivého počasí venku na hřišti, na zahradě, v přírodě…

Ke každodenní práci využíváme:

 • originální Montessori pomůcky
 • didaktické pomůcky umožňující samostatné zkoumání a pochopení základních principů života na Zemi
 • individuálně cílené pracovní listy
 • písanky 1. až 3. ročník (nakladatelství Fraus a Nová škola)
 • běžné linkované, čtverečkované aj. sešity
 • deníčky, kam si děti zaznamenávají průběh práce v daném dni
 • učebnice na angličtinu od Oxford University Press

Vybavení tříd
Všechny třídy mají příjemnou výzdobu, o kterou se postarala jedna z maminek – paní Cecílie Nagy.
Výmalba v barvách jednotlivých tříd je doplněna přírodními motivy stromů.
Pracovní prostředí je připravené a zahrnuje tradiční didaktické pomůcky a specifický učební materiál umožňující aktivní a individuální práci dítěte. Kromě jednomístných lavic je v každé třídě také komunitní kruh a koberečky pro individuální práci dětí.