2. stupeň

Budujeme školu, v které se děti připraví nejen na další studium či zaměstnání, ale na život jako takový. Chceme umožnit dětem poznat samy sebe, své schopnosti i práva, rozvinout svou samostatnost a naučit se spolupracovat. Chceme, aby se orientovaly ve světě a aktivně se o něj zajímaly. Chceme školu, která bude dětem, rodičům i pedagogům dávat smysl.

Důraz klademe na rozvoj klíčových kompetencí a výuku anglického jazyka.

Základem koncepce je projektové a činnostní vyučování doplněné frontální výukou, které naváže na způsob práce uplatňovaný v Montessori třídách na 1. stupni. Projektová výuka bude zaměřena na celostní a mezioborové pojetí učiva s důrazem na samostatnost dětí při práci. Učivo bude uspořádáno cyklicky, klíčová i průřezová témata se budou opakovaně objevovat a  rozvíjet ve všech ročnících a propojovat se s dalšími poznatky a vědomostmi.

Snahou projektu je propojit výuku s reálným životem prostřednictvím projektů, stáží, exkurzí, expedic a dalších obohacujících prvků a jeho cílem potom připravit děti nejen na další studium, ale také pomoci jim poznat sebe sama a rozvíjet jejich klíčové kompetence a komunikační a sociální dovednosti.

Hlavním cílem výuky bude důraz na rozvoj těchto oblastí:
– kritické myšlení,
– umění učit se,
– kreativní řešení problémů,
– komunikační dovednosti (formulovat, vyjádřit a obhájit svůj názor, umění prezentovat svou práci, argumentovat i naslouchat oponentům),
– sociální dovednosti (spolupráce, umění pracovat s chybou, požádat o pomoc, hledat kompromisní řešení, tolerance k názorům ostatních atd.),
– poznání sebe sama (odhalení a rozvoj svých silných stránek a uvědomění si případných slabin),
– uvědomění si vlastní zodpovědnosti (za svůj život i okolní svět),
– práce s moderními technologiemi,
– finanční gramotnost,
– anglický jazyk + druhý cizí jazyk.

Metodické pilíře projektu
Výuka na 2. stupni naváže na principy Montessori pedagogiky respektujícím přístupem, prací ve věkově smíšených skupinách, propojováním předmětů, blokovou výukou, slovním hodnocením a  komunitními kruhy.
Obsah učiva bude vycházet ze čtyř tematických pilířů, které se budou ve vyšších ročnících cyklicky nebo spirálovitě rozvíjet:

1) objevy a vynálezy (ze všech oblastí vědy),
2) změny a vývoj (sociální, kulturní, politický...),
3) komparace znalostí (srovnávání zjištěných poznatků, kritické myšlení, analyzování...),
4) hodnoty (etika, odvaha, altruismus, překonávání sebe sama).

Učení bude založeno na jevech, prožitcích a osobní zkušenosti, což podporuje celostní chápání světa a odpovídá projektovému způsobu výuky.

Pedagogické principy:
Individuální přístup – Každé dítě má své silné a slabé stránky, zájmy a motivace a mělo by mít možnost se svobodně projevit, přinášet vlastní témata a do jisté míry si vybrat obsah nebo formu učiva. Jistá míra svobodné volby umožní stejně jako na 1. stupni využívat přirozený zájem dítěte o nějaké téma a podporovat ho v jeho zkoumání do hloubky.

Učení s prožitkem – Prožité zkušenosti si děti vždy pamatují lépe než slyšené nebo čtené informace. Proto koncepce počítá s praktickými projekty, expedicemi, pokusy, tvůrčími dílnami atd. a povede děti ke spolurozhodování a spoluzodpovědnosti.

Kolektivní a vrstevnické učení – Stejně jako na 1. stupni budou si i zde žáci vzájemně pomáhat, díky čemuž si znalosti zopakují, naučí se jasně formulovat své myšlenky, vyvozovat funkční závěry ze svých pozorování a respektu k odlišným zkušenostem, potřebám a způsobům řešení.

Učení v souvislostech – Mezioborová výuka přirozeným způsobem ukazuje vzájemné souvislosti dějů a umožňuje tak dětem učivo lépe pochopit. Učení je postaveno na reálných a aktuálních problémech ve světě a společnosti, aby děti měly možnost pochopit, jak se daný jev dotýká jejich života.

Diskuse – Společné rozhovory o probíraných tématech umožní každému dítěti vyjádřit svůj názor a argumentovat, ale i respektovat názory druhých. Důležitou součástí diskusí bude společné plánování a hledání řešení jak u studijních či pracovních problémů, tak v oblasti vztahů.

Autentické a reálné zdroje informací – Důraz bude kladen na rozpoznávání a používání hodnověrných zdrojů, ověřování informací a podporu kritického myšlení při získávání informací.

Vnitřní motivace – Koncepce stejně jako na 1. stupni podporuje a rozvíjí přirozenou vnitřní motivaci každého dítěte poznávat a tvořit díky vědomí, že to pro něj nebo pro společnost má nějaký smysl.

Partnerský přístup – Učitel pracuje s žáky jako průvodce, dává jim příležitosti k vyjádření a tvořivosti, motivuje je k dalšímu zájmu o vzdělávání. Děti nekritizuje a nesrovnává, ale snaží se v nich najít a podpořit vždy to nejlepší.