Historie, cíle, členství

foto

Historie

Montessori sdružení Praha 4, z.s. vzniklo z potřeby navázat dalším vzdělávacím stupněm na Montessori školku v Rodinném a Montessori centru 4medvědi. Původním plánem bylo vybudovat Montessori třídu pod záštitou ZŠ Nedvědovo náměstí, ale tento záměr se nakonec nezdařil. Městská část Praha 4 poté nabídla možnost umístit Montessori třídy v ZŠ a MŠ Sdružení a podpořila vznik Montessori tříd částkou 300 000 Kč.
První zápis do Montessori třídy se uskutečnil v lednu a únoru 2012 a do nově otevřené 1. třídy nastoupilo v září 2012 všech 15 přijatých dětí. Třídní učitelkou se stala Mgr. Klára Müllerová, asistentkou Zdenka Fantová.
Pro školní rok 2013/2014 bylo přijato 20 dětí, k nimž z jiných Montessori škol přestoupili navíc tři žáci 3. ročníku. Vznikly tak dvě smíšené třídy pro 18 dětech, které dostaly označení „zelená” a „modrá”. Třídní učitelkou v nově vzniklé třídě se stala Eva Houdková, působící do té doby jako ředitelka Montessori školky 4medvědi, asistentkou pedagoga se stala Jana Matějíčková.
Z třetího zápisu do prvních tříd v roce 2014 byl patrný rostoucí zájem o Montessori výuku, ale z kapacitních důvodů bylo přijato jen 12 dětí.
V září 2015 byla otevřena třetí Montessori třída pro žáky 4. a 5. ročníku, která dostala název „tyrkysová“.
V létě 2016 se Montessori třídy z prostorových důvodů přestěhovaly do ZŠ Jeremenkova, kde bylo k dispozici volné celé nejvyšší patro školy a mohla být tedy otevřena i žlutá třída pro žáky 4. a 5. ročníku.

Cíle

Cílem Montessori sdružení Praha 4, z.s. je poskytování obecně prospěšných činností v oblasti výchovy a vzdělávání, a to zejména organizace a podpora výuky ve třídách s programem Montessori. Sdružení podporuje další vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogů v Montessori třídách, obstarává, připravuje a vytváří pomůcky a didaktické materiály, zajišťuje potřebný počet asistentek a mimoškolní činnost dětí (zájmové kroužky, kluby, apod.).
Činnost sdružení je financována členskými příspěvky a sponzorskými dary.

Podmínky členství

Členem spolku může být rodič, prarodič nebo jiný zákonný zástupce žáka třídy s programem Montessori, pedagog tříd Montessori nebo jiná fyzická osoba starší 18 let se zájmem o Montessori pedagogiku.
Členství vzniká schválením přihlášky Výborem spolku a zaplacením prvního členského příspěvku. Výši členských příspěvků navrhuje Výbor spolku a schvaluje Členská schůze.
Člen má právo podílet se na činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován; účastnit se Členské schůze; volit orgány spolku a být do nich volen; předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku; podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku; na žádost nahlédnout do dokumentace spolku.