Montessori pedagogika

foto

Pedagogický systém podle Marie Montessori je zaměřen na osobnost dítěte – využívá a rozvíjí jeho vnitřní motivaci a individuální schopnosti s cílem pomoct mu s poznáváním světa i sebe sama. Díky nesoutěživému prostředí dítě pracuje beze strachu z porovnávání, vnějšího hodnocení, časového stresu a trestů.

Dítě

 • je vedeno k samostatnosti, aktivní práci, svobodné volbě, odpovědnosti za svou volbu a jednání, respektu a toleranci ke schopnostem, názorům a práci ostatních
 • není pasivním příjemcem informací, ale na učení se aktivně podílí
 • si vede deník a portfolio vlastních prací
 • pracuje ve třídách s věkově smíšenými skupinami, aby byla zajištěna spolupráce, vzájemné učení a pomoc mezi dětmi

Učitel

 • zabezpečuje připravené prostředí třídy a je garantem volného prostoru pro samostatnou práci žáků a tvůrčí práci s celou třídou
 • průběžně pozoruje dítě při práci, poznává jeho individuální možnosti a vede záznamy o jeho postupu v učení
 • koordinuje dětem práci, pomáhá jim najít vhodnou činnost
 • má k dětem respektující přístup a učí partnereské a respektující chování i děti mezi sebou

Hodnocení

 • je slovní a zaznamenává individuální pokrok každého dítěte
 • nehodnotí dítě, ale jeho snahu, konkrétní práci a chování v určité situaci
 • vede dítě k tomu, aby svou práci hodnotilo samo

Prostředí

 • je příjemné, nepřeplněné, přehledné a na jeho podobě se spolupodílí i sami žáci
 • je připravené a zahrnuje tradiční didaktické pomůcky a specifický učební materiál umožňující aktivní a individuální práci dítěte
 • zahrnuje také komunitní kruh, na kterém se děti scházejí se svými učiteli a spolužáky ke sdělování zážitků, prezentací, hodnocení vlastní práce, řešení organizačních věcí apod.